Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây


Không làm các việc ác;
Siêng làm các việc lành;
Thanh tịnh tâm ý mình,
Là lời Chư Phật dạy.