Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Ds 2.3.1.11 Tam Đề Hữu Học

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.11. Sekkhattika

Thế nào là các pháp hữu học?
Katame dhammā sekkhā?

Bốn đạo siêu thế và ba quả Sa Môn thấp. Ðây là các pháp hữu học.
Cattāro maggā apariyāpannā, heṭṭhimāni ca tīṇi sāmaññaphalāni—ime dhammā sekkhā.

Thế nào là các pháp vô học?
Katame dhammā asekkhā?

Quả A La Hán cao tột. Ðây là các pháp vô học.
Upariṭṭhimaṁ arahattaphalaṁ—ime dhammā asekkhā.

Thế nào là các pháp phi hữu học phi vô học?
Katame dhammā nevasekkhanāsekkhā?

Ngoại trừ những pháp ấy, còn lại những pháp thiện, bất thiện và vô ký thuộc dục giới, sắc giới, và vô sắc giới, tức thọ uẩn … (trùng) … thức uẩn cùng tất cả sắc và vô vi giới. Ðây là các pháp phi hữu học phi vô học.
Te dhamme ṭhapetvā, avasesā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā, rūpāvacarā, arūpāvacarā; vedanākkhandho …pe… viññāṇakkhandho; sabbañca rūpaṁ, asaṅkhatā ca dhātu—ime dhammā nevasekkhanāsekkhā.