Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Ds 2.3.1.12 Tam Đề Hy Thiểu

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.12. Parittattika

Thế nào là các pháp hy thiểu?
Katame dhammā parittā?

Tất cả các pháp thiện, bất thiện và vô ký thuộc dục giới, tức sắc uẩn … (trùng) … thức uẩn. Ðây là các pháp hy thiểu.
Sabbeva kāmāvacarā kusalākusalābyākatā dhammā; rūpakkhandho …pe… viññāṇakkhandho—ime dhammā parittā.

Thế nào là pháp đáo đại?
Katame dhammā mahaggatā?

Các pháp thiện và vô ký thuộc sắc giới, vô sắc giới ; tức thọ uẩn … (trùng) … thức uẩn. Ðây là các pháp đáo đại.
Rūpāvacarā, arūpāvacarā, kusalābyākatā dhammā; vedanākkhandho …pe… viññāṇakkhandho—ime dhammā mahaggatā.

Thế nào là các pháp vô lượng?
Katame dhammā appamāṇā?

Các đạo siêu thế, các quả của đạo và vô vi giới. Ðây là các pháp vô lượng.
Apariyāpannā maggā ca, maggaphalāni ca, asaṅkhatā ca dhātu—ime dhammā appamāṇā.