Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Ds 2.3.1.13 Tam Đề Cảnh Hy Thiểu

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.13. Parittārammaṇattika

Thế nào là các pháp có cảnh hy thiểu?
Katame dhammā parittārammaṇā?

Các pháp nào là tâm và sở hữu tâm sanh khởi, biết các pháp hy thiểu. Ðây là các pháp có cảnh hy thiểu.
Paritte dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā parittārammaṇā.

Thế nào là các pháp có cảnh đáo đại?
Katame dhammā mahaggatārammaṇā?

Các pháp nào là tâm và sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp đáo đại. Ðây là các pháp có cảnh đáo đại.
Mahaggate dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā mahaggatārammaṇā.

Thế nào là các pháp có cảnh vô lượng?
Katame dhammā appamāṇārammaṇā?

Các pháp nào là tâm và sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp vô lượng. Ðây là các pháp có cảnh vô lượng.
Appamāṇe dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā appamāṇārammaṇā.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Ds. Bộ Pháp Tụ » Ds 2.3 Chương Toát Yếu » Ds 2.3.1.13 Tam Đề Cảnh Hy Thiểu