Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Ds 2.3.1.15 Tam Đề Cố Định Phần Tà

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.15. Micchattaniyatattika

Thế nào là các pháp cố định phần tà?
Katame dhammā micchattaniyatā?

Năm nghiệp vô gián và tà kiến nào nhất định. Ðây là các pháp cố định phần tà.
Pañca kammāni ānantarikāni, yā ca micchādiṭṭhiniyatā—ime dhammā micchattaniyatā.

Thế nào là các pháp cố định phần chánh?
Katame dhammā sammattaniyatā?

Bốn đạo siêu thế. Ðây là các pháp cố định phần chánh.
Cattāro maggā apariyāpannā—ime dhammā sammattaniyatā.

Thế nào là các pháp phi cố định?
Katame dhammā aniyatā?

Ngoại trừ những pháp ấy, còn lại các pháp thiện, bất thiện và vô ký thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và siêu thế tức thọ uẩn … (trùng) … thức uẩn, cùng tất cả sắc và vô vi giới. Ðây là các pháp phi cố định.
Te dhamme ṭhapetvā, avasesā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā, rūpāvacarā, arūpāvacarā, apariyāpannā; vedanākkhandho …pe… viññāṇakkhandho; sabbañca rūpaṁ, asaṅkhatā ca dhātu—ime dhammā aniyatā.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Ds. Bộ Pháp Tụ » Ds 2.3 Chương Toát Yếu » Ds 2.3.1.15 Tam Đề Cố Định Phần Tà