Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

DS 2.3.1.19 Tam Đề Cảnh Quá Khứ

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.19. Atītārammaṇattika

Thế nào là các pháp có cảnh quá khứ?
Katame dhammā atītārammaṇā?

Những pháp tâm và sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp quá khứ. Ðây là những pháp có cảnh quá khứ.
Atīte dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā atītārammaṇā.

Thế nào là các pháp có cảnh vị lai?
Katame dhammā anāgatārammaṇā?

Những pháp tâm và sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp vị lai. Ðây là có pháp có cảnh vị lai.
Anāgate dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā anāgatārammaṇā.

Thế nào là các pháp có cảnh hiện tại?
Katame dhammā paccuppannārammaṇā?

Những pháp nào tâm và sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp hiện tại. Ðây là các pháp có cảnh hiện tại.
Paccuppanne dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā paccuppannārammaṇā.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Ds. Bộ Pháp Tụ » Ds 2.3 Chương Toát Yếu » DS 2.3.1.19 Tam Đề Cảnh Quá Khứ