Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Ds 2.3.1.21 Tam Đề Cảnh Nội Phần

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.21. Ajjhattārammaṇattika

Thế nào là các pháp có cảnh nội phần?
Katame dhammā ajjhattārammaṇā?

Những pháp nào là tâm, sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp nội phần. Ðây là các pháp có cảnh nội phần.
Ajjhatte dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā ajjhattārammaṇā.

Thế nào là các pháp có cảnh ngoại phần?
Katame dhammā bahiddhārammaṇā?

Những pháp nào là tâm, sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp ngoại phần. Ðây là các pháp có cảnh ngoại phần.
Bahiddhā dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā bahiddhārammaṇā.

Thế nào là các pháp có cảnh nội ngoại phần?
Katame dhammā ajjhattabahiddhārammaṇā?

Những pháp nào là tâm, sở hữu tâm sanh khởi, biết đến các pháp nội ngoại phần. Ðây là các pháp có cảnh nội ngoại phần.
Ajjhattabahiddhā dhamme ārabbha ye uppajjanti cittacetasikā dhammā—ime dhammā ajjhattabahiddhārammaṇā.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Ds. Bộ Pháp Tụ » Ds 2.3 Chương Toát Yếu » Ds 2.3.1.21 Tam Đề Cảnh Nội Phần