Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Ds 2.3.1.22 Tam Đề Hữu Kiến Hữu

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.22. Sanidassanattika

Thế nào là các pháp hữu kiến hữu đối chiếu?
Katame dhammā sanidassanasappaṭighā?

Tức sắc xứ. Ðây là các pháp hữu kiến hữu đối chiếu.
Rūpāyatanaṁ—ime dhammā sanidassanasappaṭighā.

Thế nào là các pháp vô kiến hữu đối chiếu?
Katame dhammā anidassanasappaṭighā?

Tức nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, thinh xứ, vị xứ và xúc xứ. Ðây là các pháp vô kiến hữu đối chiếu.
Cakkhāyatanaṁ, sotāyatanaṁ, ghānāyatanaṁ, jivhāyatanaṁ, kāyāyatanaṁ, saddāyatanaṁ, gandhāyatanaṁ, rasāyatanaṁ, phoṭṭhabbāyatanaṁ—ime dhammā anidassanasappaṭighā.

Thế nào là các pháp vô kiến vô đối chiếu?
Katame dhammā anidassanaappaṭighā?

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cùng bất cứ sắc nào vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ và vô vi giới. Ðây là các pháp vô kiến vô đối chiếu.
Vedanākkhandho, saññākkhandho, saṅkhārakkhandho, viññāṇakkhandho; yañca rūpaṁ anidassanaṁ appaṭighaṁ dhammāyatanapariyāpannaṁ; asaṅkhatā ca dhātu—ime dhammā anidassanaappaṭighā.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Ds. Bộ Pháp Tụ » Ds 2.3 Chương Toát Yếu » Ds 2.3.1.22 Tam Đề Hữu Kiến Hữu