Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Ds 2.3.1.6 Tam Đề Tầm

Thắng Pháp Theravāda
Theravāda Abhidhamma

Bộ Pháp Tụ
Dhammasaṅgaṇī

Ds 2.3.1.6. Vitakkattika

Thế nào là các pháp hữu tầm hữu tứ?
Katame dhammā savitakkasavicārā?

Trong lãnh vực hữu tầm hữu tứ pháp dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, ngoại trừ tầm tứ, tức thọ uẩn … (trùng) … thức uẩn, tương ưng với pháp ấy. Ðây là các pháp hữu tầm hữu tứ.
Savitakkasavicārabhūmiyaṁ kāmāvacare, rūpāvacare, apariyāpanne, vitakkavicāre ṭhapetvā; taṁsampayutto vedanākkhandho …pe… viññāṇakkhandho—ime dhammā savitakkasavicārā.

Thế nào là các pháp vô tầm hữu tứ?
Katame dhammā avitakkavicāramattā?

Trong lãnh vực vô tầm hữu tứ, sắc giới, và siêu thế, ngoại trừ tứ, tức thọ uẩn … (trùng) … thức uẩn, tương ưng với pháp ấy. Ðây là các pháp vô tầm hữu tứ.
Avitakkavicāramattabhūmiyaṁ rūpāvacare, apariyāpanne, vicāraṁ ṭhapetvā; taṁsampayutto vedanākkhandho …pe… viññāṇakkhandho—ime dhammā avitakkavicāramattā.

Thế nào là các pháp vô tầm vô tứ?
Katame dhammā avitakkaavicārā?

Trong lãnh vực vô tầm vô tứ pháp dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, tức thọ uẩn … (trùng) … thức uẩn, cùng tất cả sắc và vô vi giới. Ðây là các pháp vô tầm vô tứ.
Avitakkaavicārabhūmiyaṁ kāmāvacare, rūpāvacare, arūpāvacare, apariyāpanne; vedanākkhandho …pe… viññāṇakkhandho; sabbañca rūpaṁ, asaṅkhatā ca dhātu—ime dhammā avitakkaavicārā.