Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Dt 1.1 Phần Đầu Đề

Cách yếu hiệp, cách bất yếu hiệp.
Saṅgaho asaṅgaho.

Yếu hiệp với bất yếu hiệp.
Saṅgahitena asaṅgahitaṁ.

Bất yếu hiệp với yếu hiệp.
Asaṅgahitena saṅgahitaṃ.

Yếu hiệp với yếu hiệp.
Saṅgahitena saṅgahitaṁ.

Bất yếu hiệp với bất yếu hiệp.
Asaṅgahitena asaṅgahitaṁ.

Phối hợp, bất phối hợp.
Sampayogo vippayogo.

Tương ưng với bất tương ưng.
Sampayuttena vippayuttaṁ.

Bất tương ưng với tương ưng.
Vippayuttena sampayuttaṁ.

Tương ưng với tương ưng.
Sampayuttena sampayuttaṁ.

Bất tương ưng với bất tương ưng.
Vippayuttena vippayuttaṁ

Yếu hiệp với tương ưng, bất tương ưng.
Saṅgahitena sampayuttaṁ vippayuttaṁ

Tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp.
Sampayuttena saṅgahitaṁ asaṅgahitaṁ.

Bất yếu hiệp với tương ưng, bất tương ưng.
Asaṅgahitena sampayuttaṁ vippayuttaṁ.

Bất tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp.
Vippayuttena saṅgahitaṁ asaṅgahitaṁ.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Dt. Bộ Chất Ngữ » Dt 1.1 Phần Đầu Đề