Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Dt 1.2 Phần Đầu Đề Bên Trong

Ngũ uẩn.
Pañcakkhandhā.

Thập nhị xứ (nhập).
Dvādasāyatanāni.

Thập bát giới.
Aṭṭhārasa dhātuyo.

Tứ đế.
Cattāri saccāni.

Nhị thập nhị quyền.
Bāvīsatindriyāni.

Y tương sinh.
Paṭiccasamuppādo.

Tứ niệm xứ.
Cattāro satipaṭṭhānā.

Tứ chánh cần.
Cattāro sammappadhānā.

Tứ như ý túc.
Cattāro iddhipādā.

Tứ thiền.
Cattāri jhānāni.

Tứ vô lượng.
Catasso appamaññāyo.

Ngũ quyền.
Pañcindriyāni.

Ngũ lực.
Pañca balāni.

Thất giác chi.
Satta bojjhaṅgā.

Bát chi thánh đạo.
Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.

Xúc.
Phasso.

Thọ.
Vedanā.

Tưởng.
Saññā.

Tư.
Cetanā.

Tâm.
Cittaṁ.

Thắng giải.
Adhimokkho.

Tác ý.
Manasikāro.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Dt. Bộ Chất Ngữ » Dt 1.2 Phần Đầu Đề Bên Trong