Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Dt 1.3 Các Nguyên Tắc

Tam yếu hiệp.
Tīhi saṅgaho

Tứ phối hợp.
Catūhi sampayogo 

Tứ bất phối hợp.
Catuhi vippayogo

 

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Dt. Bộ Chất Ngữ » Dt 1.3 Các Nguyên Tắc