Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Dt 1.4 Các Đặc Tính

Đồng.
Sabhago

Bất đồng.
Visabhago

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Dt. Bộ Chất Ngữ » Dt 1.4 Các Đặc Tính