Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Dt 1.5 Tổng Quan

Cả bộ Pháp Tụ đều gồm trong đầu đề Nguyên Chất Ngữ nầy.
Sabbāpi dhammasaṅgaṇi dhātukathāya matikati