Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kv 10.1 Diệt Ngữ

Vi Diệu Pháp
Abhidhamma

Bộ Ngữ Tông
Kathāvatthu

Niyāmapaṇṇāsaka

Dasamavagga

Nirodhakathā

Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục còn chưa diệt kịp, Ngũ uẩn mà thành tố (kiriyā)cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
Upapattesiye pañcakkhandhe aniruddhe kiriyā pañcakkhandhā uppajjantīti? Āmantā.

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của mười Uẩn mà mười Uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
Dasannaṁ khandhānaṁ samodhānaṁ hoti, dasa khandhā sammukhībhāvaṁ āgacchantīti? Na hevaṁ vattabbe …pe…

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của mười Uẩn mà mười Uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
dasannaṁ khandhānaṁ samodhānaṁ hoti, dasa khandhā sammukhībhāvaṁ āgacchantīti? Āmantā.

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc, của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
dvinnaṁ phassānaṁ …pe… dvinnaṁ cittānaṁ samodhānaṁ hotīti? Na hevaṁ vattabbe …pe….

Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục chưa diệt kịp, Ngũ uẩn mà thành tố (kiriyā) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
Upapattesiye pañcakkhandhe aniruddhe kiriyā cattāro khandhā uppajjantīti? Āmantā.

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của chín Uẩn thời chín Uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
Navannaṁ khandhānaṁ samodhānaṁ hoti, nava khandhā sammukhībhāvaṁ āgacchantīti? Na hevaṁ vattabbe …pe…

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của chín Uẩn thì chín Uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
navannaṁ khandhānaṁ samodhānaṁ hoti, nava khandhā sammukhībhāvaṁ āgacchantīti? Āmantā.

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc, của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
dvinnaṁ phassānaṁ …pe… dvinnaṁ cittānaṁ samodhānaṁ hotīti? Na hevaṁ vattabbe …pe….

Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục còn chưa diệt kịp thời trí mà thành tố (kiriyā) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
Upapattesiye pañcakkhandhe aniruddhe kiriyāñāṇaṁ uppajjatīti? Āmantā.

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của sáu Uẩn thì sáu Uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
Channaṁ khandhānaṁ samodhānaṁ hoti, cha khandhā sammukhībhāvaṁ āgacchantīti? Na hevaṁ vattabbe …pe…

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của sáu Uẩn thì sáu Uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
channaṁ khandhānaṁ samodhānaṁ hoti, cha khandhā sammukhībhāvaṁ āgacchantīti? Āmantā.

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc … của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
dvinnaṁ phassānaṁ …pe… dvinnaṁ cittānaṁ samodhānaṁ hotīti? Na hevaṁ vattabbe …pe….

Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục diệt mất rồi, đạo cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
Upapattesiye pañcakkhandhe niruddhe maggo uppajjatīti? Āmantā.

Tự ngôn: Bực người đã chết còn làm cho đạo sanh ra đặng, bực người thác rồi còn cho đạo phát sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
Mato maggaṁ bhāveti, kālaṅkato maggaṁ bhāvetīti? Na hevaṁ vattabbe …pe….

Dứt Diệt ngữ.
Nirodhakathā niṭṭhitā.