Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kv 11. Phẩm Thứ Mười Một

Vi Diệu Pháp
Abhidhamma

Bộ Ngữ Tông
Kathāvatthu

Ekādasamavagga

Kv 11.1 Tam chủng tiềm thuỳ ngữ
Kv 11.1 Tissopianusayakathā

Kv 11.2 Trí ngữ
Kv 11.2 Ñāṇakathā

Kv 11.3 Trí bất tương ưng tâm ngữ
Kv 11.3 Ñāṇaṁcittavippayuttantikathā

Kv 11.4 Thử khổ ngữ
Kv 11.4 Idaṁdukkhantikathā

Kv 11.5 Thần thông lực ngữ
Kv 11.5 Iddhibalakathā

Kv 11.6 Định ngữ
Kv 11.6 Samādhikathā

Kv 11.7 Pháp trụ ngữ
Kv 11.7 Dhammaṭṭhitatākathā

Kv 11.8 Vô thường ngữ
Kv 11.8 Aniccatākathā

Hết phẩm thứ mười một
Ekādasamo vaggo.

Tassuddānaṁ

Anusayā abyākatā, ahetukā, cittavippayuttā, aññāṇe vigate ñāṇī, ñāṇaṁ cittavippayuttaṁ, yattha sadde ñāṇaṁ pavattati, iddhibalena samannāgato kappaṁ tiṭṭheyya, cittasantati samādhi, dhammaṭṭhitatā, aniccatāti.

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Kv. Bộ Ngữ Tông » Kv 11. Phẩm Thứ Mười Một