Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kv 12.6 Lục Lai Sanh Ngữ

Abhidhamma
Bộ Ngữ Tông

Mahāpaṇṇāsaka

Dvādasamavagga

Kolaṁkolakathā

Phản ngữ: Chớ nên nói bực người Lục Lai (Kolaṅkola) thành bực nhứt định sanh hai, ba lần nữa phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
Na vattabbaṁ—“kolaṅkolo puggalo kolaṅkolatāniyato”ti? Āmantā.

Phản ngữ: Người đó thành Lục Lai phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
Nanu so kolaṅkoloti? Āmantā.

Phản ngữ: Nếu mà người đó thành Lục Lai (Kolaṅkola), chính do nhân đó mới nói rằng bực người Lục Lai thành bực nhứt định sanh hai, ba lần nữa.
Hañci so kolaṅkolo, tena vata re vattabbe—“kolaṅkolo puggalo kolaṅkolatāniyato”ti.

Dứt Lục Lai nhứt sanh ngữ
Kolaṅkolakathā niṭṭhitā.