Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kv 12.7 Nhất Lai Sanh Ngữ

Abhidhamma
Bộ Ngữ Tông

Mahāpaṇṇāsaka

Dvādasamavagga

Ekabījīkathā

Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người Nhứt Lai (Ekabījī) là bực nhứt định sanh nữa chỉ một lần nữa chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
Na vattabbaṁ—“ekabījī puggalo ekabījitāniyato”ti? Āmantā.
Phản ngữ: Người đó thành Nhứt Lai (Ekabījī) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
Nanu so ekabījīti? Āmantā.
Phản ngữ: Nếu mà người đó thành bực Nhứt Lai (Ekabījī), chính do nhân đó mới nói rằng bực người nhứt sanh là bực nhứt định sanh chỉ một lần nữa.
Hañci so ekabījī, tena vata re vattabbe—“ekabījī puggalo ekabījitāniyato”ti.

Dứt nhứt lai sanh ngữ
Ekabījīkathā niṭṭhitā.