Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kv 5.6 Tục Trí Ngữ

Vi Diệu Pháp
Abhidhamma

Bộ Ngữ Tông
Kathāvatthu

Mahāpaṇṇāsaka
Pañcamavagga

Sammutiñāṇakathā

Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tục trí (sammatiñāṇa) chỉ có đế làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
Na vattabbaṁ—“sammutiñāṇaṁ saccārammaṇaññeva na aññārammaṇan”ti? Āmantā.

Phản ngữ: Bực người nhập thiền có cảnh đề mục đất có trí và đề mục đất là tục đế phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
Nanu pathavīkasiṇaṁ samāpattiṁ samāpannassa atthi ñāṇaṁ, pathavīkasiṇañca sammutisaccamhīti? Āmantā.

Phản ngữ: Nếu mà bực người nhập thiền cảnh đề mục đất có trí và đề mục đất là tục đế, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tục trí chỉ có đế làm cảnh chớ không có pháp khác làm cảnh.
Hañci pathavīkasiṇaṁ samāpattiṁ samāpannassa atthi ñāṇaṁ, pathavīkasiṇañca sammutisaccamhi, tena vata re vattabbe—“sammutiñāṇaṁ saccārammaṇaññeva na aññārammaṇan”ti.

Phản ngữ: Chớ nên nói tục trí chỉ có đế làm cảnh không có pháp khác làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
Na vattabbaṁ—“sammutiñāṇaṁ saccārammaṇaññeva na aññārammaṇan”ti? Āmantā …pe…

Phản ngữ: Bực người nhập thiền cảnh đề mục nước … cảnh đề mục lửa … Bực người đang dâng y dược, vật dụng có trí và y dược vật dụng là tục đế phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.
nanu āpokasiṇaṁ …pe… tejokasiṇaṁ …pe… gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṁ dadantassa atthi ñāṇaṁ, gilānapaccayabhesajjaparikkhāro ca sammutisaccamhīti? Āmantā.

Phản ngữ: Nếu mà bực người vẫn cho y dược vật dụng có trí và y dược vật dụng thành tục đế, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tục trí chỉ có đế làm cảnh không có pháp khác làm cảnh.
Hañci gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṁ dadantassa atthi ñāṇaṁ, gilānapaccayabhesajjaparikkhāro ca sammutisaccamhi, tena vata re vattabbe—“sammutiñāṇaṁ saccārammaṇaññeva na aññārammaṇan”ti.

Tự ngôn: Tục trí chỉ có đế làm cảnh không có pháp khác làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.
Sammutiñāṇaṁ saccārammaṇaññeva na aññārammaṇanti? Āmantā.

Tự ngôn: Chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho Diệt rõ đặng, còn làm cho Đạo sanh đặng bằng trí ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó…
Tena ñāṇena dukkhaṁ parijānāti, samudayaṁ pajahati, nirodhaṁ sacchikaroti, maggaṁ bhāvetīti? Na hevaṁ vattabbe …pe….

Dứt Tục trí ngữ.
Sammutiñāṇakathā niṭṭhitā.