Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kv 9. Phẩm Thứ Chín

Vi Diệu Pháp
Abhidhamma

Bộ Ngữ Tông
Kathāvatthu

Navamavagga

Kv 9.1 Thành Quả Ngữ
Kv 9.1 Ānisaṁsadassāvīkathā

Kv 9.2 Bất Tử Cảnh Ngữ
Kv 9.2 Amatārammaṇakathā

Kv 9.3 Sắc Hữu Tri Cảnh Ngữ
Kv 9.3 Rūpaṁsārammaṇantikathā

Kv 9.4 Tuỳ Miên Vô Hữu Cảnh Ngữ
Kv 9.4 Anusayāanārammaṇātikathā

Kv 9.5 Trí Bất Tri Cảnh Ngữ
Kv 9.5 Ñāṇaṁanārammaṇantikathā

Kv 9.6 Quá Khứ Cảnh Ngữ
Kv 9.6 Atītānāgatārammaṇakathā

Kv 9.7 Tầm Liên Quan Ngữ
Kv 9.7 Vitakkānupatitakathā

Kv 9.8 Tầm Bá Thinh Ngữ
Kv 9.8 Vitakkavipphārasaddakathā

Kv 9.9 Dẫn Tâm Ngôn Ngữ
Kv 9.9 Nayathācittassavācātikathā

Kv 9.10 Tâm Dẫn Thân Nghiệp Ngữ
Kv 9.10 Nayathācittassakāyakammantikathā

Kv 9.11 Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Ngữ
Kv 9.11 Atītānāgatasamannāgatakathā

Trang chủ » Ab. Vi Diệu Pháp » Kv. Bộ Ngữ Tông » Kv 9. Phẩm Thứ Chín