Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Vb2. Xứ Phân Tích

Bộ Phân Tích
Vibhaṅga

Āyatanavibhaṅga

V1. Xứ Phân Tích Theo Kinh
V1. Suttantabhājanīya

V2. Xứ Phân Tích Theo Vi Diệu Pháp
V2. Abhidhammabhājanīya

V3. Phần Vấn Đáp
V3. Pañhāpucchaka