Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Nói Về Pháp Có 17 Chi

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA

—–

KHO TÀNG PHÁP BẢO
(DHAMMA DHANA)

Soạn giả:

Bhikkhu Nāga Mahā Thera – Tỳ khưu Bửu Chơn

PL.2505 – DL.1961

– Sự ghi nhớ phát sanh lên do 17 cách:

1) abhiyānato: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự hiểu biết rõ;

2) kutumbikāya sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do mình là chủ của 1 tài sản hay chủ của 1 gia đình;

3) oḷārika viññāṇato sati: sự ghi nhớ phát sanh do trí tuệ rộng lớn;

4) hita viññāṇato sati: sự ghi nhớ pháp do biết được sự lợi ích;

5) ahita viññaṇato sati: sự ghi nhớ phát sanh do sự giật mình nhớ cái khổ hoặc sự thất bại đã gặp rồi;

6) sabhāganimittato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do những điềm lành thuận tiện đưa đến cho mình;

7) visabhāganimittato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do điềm dữ không thuận tiện đưa đến cho mình;

8) kathābhiññānato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại lời nói của kẻ khác đã nói cho mình;

9) lakkaṇato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do vật làm dấu;

10) saraṇato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự bảo hộ hay tiếp độ;

11) muddhato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự gom tri lại;

12) gaṇanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự đếm;

13) dhāraṇato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự nâng đỡ, gìn giữ;

14) bhāvanāto sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự suy xét, tham thiền;

15) potthakanibandhanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự cột tâm theo sách vở;

16) upanikkhepanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do vật lấy để kế 1 bên;

17) anubhūto sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại sự vật mình đã từng biết từng thấy.