Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Bài Kinh Lợi Ích Cho Gia Đình

Nữ Giới Và Sự Phục Hồi Tỳ Khưu Ni Theravāda

Biên soạn
Tỳ Khưu Chánh Minh

Chương II: Phật giáo với Nữ giới

Những ưu điểm của Nữ nhân

Lại nữa, trong Tăng Chi Kinh, Chương Bốn Pháp, Kinh Lợi Ích Cho Gia Đình (Kulasuttaṃ) (số 255)1A,ii, 249, Đức Phật dạy:

– Phàm các gia đình nào, này các Tỳ Khưu, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài, tất cả đều do bốn sự kiện hay là một trong bốn sự kiện này. Thế nào là bốn?

1. Naṭṭhaṃ gavesanti: Tìm lại những gì đã mất.
2. Jiṇṇaṃ paṭisaṅkharonti: Sửa chữa lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng.
3. Parimitapānabhojanā honti: Biết độ lượng trong việc tiêu pha.
4. Sīlavantaṃ itthiṃ vā purisaṃ vā ādhipacce ṭhapenti: Đặt nữ nhân hay nam nhân có giới trong địa vị tối thắng.

Phàm những gia đình nào, này các Tỳ Khưu đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện này, hay là một trong những sự kiện này.

Những đoạn kinh văn trên đã xoá bỏ quan niệm “nam trọng nữ khinh” theo thế gian định đặt, trả lại nữ nhân địa vị bình đẳng với nam nhân trong lãnh vực gia đình. Không phải chỉ có thế, sự vị tha hy sinh của nữ nhân có thể lan toả đối với tha nhân, nếu nữ nhân có niềm tin vào pháp và giới mãnh liệt.

  • 1
    A,ii, 249