Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Bài Kinh Sakka Đảnh Lễ

Nữ Giới Và Sự Phục Hồi Tỳ Khưu Ni Theravāda

Biên soạn
Tỳ Khưu Chánh Minh

Chương II: Phật giáo với Nữ giới

Những ưu điểm của Nữ nhân

Trong Tương Ưng Kinh I, chương Tương Ưng Sakka (Sakkasaṃyuttaṃ), Kinh Sakka Đảnh Lễ1S.i, 23, ghi nhận.

Vua trời Sakka từ cung điện Vejayanta đi xuống, chấp tay đảnh lễ các phương. Thiên thần xa phu Mātali đã hỏi Thiên chủ Đế thích.

Bậc Tam minh đảnh lễ Ngài.
Tất cả Sát đế lỵ
Ở trên cõi đất này
Cũng đều đảnh lễ Ngài
Kể cả bốn Thiên vương
Bậc danh xưng Tam thập
Dạ xoa ấy tên gì
Vị mà Ngài đảnh lễ
Này Sakka Sakka:
Bậc Tam minh lễ ta
Tất cả Sát đế lỵ
Ở trên cõi đất này
Cũng đều đảnh lễ ta
Kể cả bốn Thiên vương
Bậc danh xưng Tam thập
Nhưng ta chỉ đảnh lễ
Bậc thành tựu Giới Luật
Lâu ngày tu Thiền Định
Chơn chánh hành xuất gia
Thành đạt và chứng đạt
Cứu cánh chơn Phạm hạnh.

Kệ ngôn cho thấy ngay cả vua Trời Sakka cũng đảnh lễ “bậc thành tựu giới luật”, “tu tập thiền định lâu ngày”; “chứng đạt được cứu cánh phạm hạnh”. Những điều trên, nữ giới đều có khả năng đạt đến và thành tựu, những giai cấp cao sang hay thấp kém, những dòng dõi cao quí hay hạ liệt không là một chướng ngại cho sự thành đạt trí và giới; nam hay nữ đều bình đẳng trước sự thành tựu tốt đẹp này.

Một nữ tỳ Puṇṇā của Trưởng giả Anāthapiṇḍika, đã trở thành vị Thánh nữ A La Hán trong Giáo Pháp này2là chỉ cho các Bà la môn tự xưng là bậc Tam minh. ThigA. 199, cho thấy giai cấp không là một chướng ngại.

Một định kiến sai lầm về sự cao sang hay thấp hèn, hạnh phúc hay đau khổ, cao quí hay hạ liệt là do đấng sáng tạo chủ sắp đặt, nó trở thành một cổ lệ bất xứng do các giáo sĩ Bà la môn thiết lập và cũng từ đó thân phận nữ nhân cũng bị cuốn hút theo chiều lốc xoáy này, cũng bị dòng nước giai cấp, dòng dõi nhấn chìm và bị cuốn trôi xuôi.

Đức Phật không nhìn nhận sự kiện cao thấp, sang hèn, thù thắng hạ liệt qua cái nhìn hời hợt thiếu suy xét như thế. Ngài nhìn thấy chúng sanh có sự phân biệt như thế là do nghiệp (Kamma), chính nghiệp đã phân biệt chúng sanh là như thế. Nghiệp do chúng sanh tạo, chúng sanh có thể diệt nghiệp ấy, sự diệt nghiệp là do ý chí tu tập đúng theo pháp, không liên quan gì đến giới tính cả. Câu chuyện Hoàng hậu Vāsabhakkhattiyā của vua Pasenadi đã nói lên vấn đề này.

  • 1
    S.i, 23
  • 2
    là chỉ cho các Bà la môn tự xưng là bậc Tam minh. ThigA. 199