Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Bỏn xẻn và ganh tỵ

Nữ Giới Và Sự Phục Hồi Tỳ Khưu Ni Theravāda

Biên soạn
Tỳ Khưu Chánh Minh

Chương II: Phật giáo với Nữ giới

Những nhược điểm của Nữ nhân

Bỏn xẻn (Macchariyā) và ganh tỵ (issā) cũng là hai nhược điểm của nữ nhân.

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Kinh Anuruddha (số 127)1A.i, 281 ghi nhận:

Tôn giả Anuruddha với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy phần lớn các nữ nhân, sau khi thân hoại mệnh chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục.

Tôn giả Anuruddha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên bạch hỏi Đức Thế Tôn:

– Do đầy đủ bao nhiêu pháp, bạch Đức Thế Tôn, các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục?

– Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Thế nào là ba?

a. Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân vào buổi sáng sống trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của bỏn xẻn (maccheramalapariyuṭṭhitena).

b. Vào buổi trưa sống trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của tật đố (Issāpariyuṭṭhitena).

c. Vào buổi chiều sống trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của dục tham (kāmarāgapariyuṭṭhitena).

Do đầy đủ ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân, sau khi thân hoại mệnh chung, phải sanh vào cõi dữ, đoạ xứ, ác thú, địa ngục.

Ba pháp bỏn xẻn, ganh tỵ và tham dục, cả nam hay nữ đều có. Nhưng mức độ nặng thì đa phần thuộc về nữ giới.

Ở đây, “vào buổi sáng” là chỉ cho giai đoạn thiếu niên; “vào buổi trưa” là chỉ cho giai đoạn trung niên”; “vào buổi chiều” là chỉ cho giai đoạn xế niên”.

Có năm pháp khác cũng có khả năng dẫn nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Đó là: Bất tín, vô tàm, vô quý, phẫn nộ và ác tuệ2Xem Tương Ưng Kinh, Tương Ưng Nữ Nhân, phẩm Trung Lược, bài kinh Phẫn Nộ, S.iv, 240.

  • 1
    A.i, 281
  • 2
    Xem Tương Ưng Kinh, Tương Ưng Nữ Nhân, phẩm Trung Lược, bài kinh Phẫn Nộ, S.iv, 240