Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Trưởng Lão Hộ Tông

Tứ Diệu Đế Kinh
Catuariyasacca

Kệ Vô Thường – Khổ Não – Vô Ngã

Vi Diệu Pháp Vấn Đáp
Prasnā Abhidhamma

Văn Phạm Pāḷi
Pālīveyyākaraṇa

Triết Lý Về Nghiệp

Thập Độ
Dasa Pāramī

Thập Độ Và Thất Bửu Nhà Phật
Dasapāramī Ariyadrabya

Thanh Tịnh Kinh
Visūddhikathā

Thân Quán Niệm Xứ
Kāyānupassanāsatipaṭṭhāna

Sơ Thiền Tâm
Patthamajhānacitta

Quỷ Vương Vấn Đạo
Yakkha Pañhā

Phép Chánh Định

Phật Ngôn
Buddha Bhāsita

Phật Ngôn Trích Dịch

Pháp Trích Yếu Trong Thanh Tịnh Đạo
Visuddhi Magga

Chính Lời Phật Thuyết

Phật Giáo Đại Cương

Nhật Hành Của Người Tại Gia Tu Phật
Trayapranāma Saṃkhepa Gihivanaya Saṃkhepa

Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người

Nền Tảng Phật Giáo
Hlakbuddhasāsana

Luật Xuất Gia Tóm Tắt
Pabbajita Vinaya Saṅkhepa

Tứ Thanh Tịnh Giới (Luật Xuất Gia)
Catupārisuddhisīla

Lịch Sử Phật Pháp

Lễ Bái Tam Bảo
Tiratana Paṇāma

Luật Cư Sĩ Tóm Tắt
Gihivinaya Saṅkhepa

Pháp Trích Lục

Kinh Tụng Chư Tăng

Đường Đi Niết Bàn

Cư Sĩ Vấn Đáp
Prasaṇā Gīhi

Chú Giải Bổn Sanh Kinh
Atthakathājataka

Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh

Bát Thánh Đạo
Ariya Magga