Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Khi thầy tỳ khưu hoặc sa di thọ lãnh một vật chi nơi thí chủ rồi, hoặc thọ thực xong, thì vị sư trưởng khởi đầu tụng bài phúc chúc như vầy:

Các con đường nước đầy đủ, nhứt là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây.
Yathā vārivahā pūrā paripūren tisāgaraṃ.

Cầu xin cho đặng kết quả đến những người đã quá vãng.
Evameva ito dinnaṃ petānaṃ upakappati.

Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tựu kịp thời đến người.
Icchitaṃ paṭṭhitaṃ tumhaṃ khippameva samijjhatu.

Cầu xin những sự suy xét chơn chánh cho được tròn đủ đến người.
Sabbe pūrentu saṅkappā.

Như trăng trong ngày Rằm.
Cando paṇṇaraso yathā.

(Bằng chẳng vậy) cũng như ngọc ma-ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.
Maṇijotiraso yathā.

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Kinh Tụng Chư Tăng » Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ