Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Bố Cáo Thời Bố Thí

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Chúng ta nên tụng các bài kệ để giải về kāladāna.
Bhaṇissāma mayaṃ gāthā kāladānappadīpikā1Chỗ nói: kāladānappadīpikā, nếu bố cáo vihāradāna thì phải đổi nói: vihāradānappadīpikā..

Các thí chủ nam nữ, là người mong mỏi hạnh phúc, nên hết lòng thành kính nghe lời kệ này:
Etā suṇantu sakkaccaṃ dāyakā puññakāmino.


Ghi chú:

  • 1
    Chỗ nói: kāladānappadīpikā, nếu bố cáo vihāradāna thì phải đổi nói: vihāradānappadīpikā.