Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Cầu Thỉnh Chư Thiên Đến Hộ Trì Thí Chủ

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Các hạng chúng sanh là Chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc các hạng chúng sanh là Chư thiên ngự trên hư không, đã đến hội họp nơi đây.
Yānīdha bhūtāni samāgatāni bhummāni vā yānidha antalikkhe.

Cầu xin các hạng chúng sanh ấy, phát lòng hoan hỷ.
Sabbe va bhūtā sumanā bhavantu.

Và thành kính mà nghe bhāsita1Lời nói..
Athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.

Chúng tôi tụng chút ít bhāsita, để các ngài nghe.
Subhāsitaṃ kiñcipi vo bhaṇemu.

Chẳng phải là lời dữ mà lời để thức tỉnh sự chú ý trong các việc lành.
Puññe satuppādakaraṃ apāpaṃ.

Là duyên cớ để tiếp dẫn đạo tâm, của những người tu hành.
Dhammūpadesaṃ anukārakānaṃ.

Bởi cớ ấy tất cả hạng chúng sanh nên nghe.
Tasmā hi bhūtāni samentu sabbe.

Tất cả chúng sanh nên rải lòng bác ái đến hạng chúng sanh, thuộc về nhơn loại.
Mettaṃ karotha mānussiyā pajāya.

Là người đã có lòng nhiệt thành thương yêu che chở, đến các hạng chúng sanh.
Bhūtesu bāḷhaṃ katabhattikāya.

Những người hằng dắt dẫn làm balikamma, là làm thêm việc lành trong ban ngày hoặc trong ban đêm.
Divā ca ratto ca haranti ye baliṃ

Khi mong mỏi ân cần trong sự đền ơn.
Paccopakāraṃ abhikaṅkhamānā.

Những kẻ ấy đều là người cô thế.
Te kho manussā tanukānubhāvā.

Hạng chúng sanh thuộc về Chư thiên, là người có nhiều huyền diệu khác nhau.
Bhūtāvisesena mahiddhikā ca.

Là những hạng chúng sanh có thân hình khó thấy được (nhưng) con người biết rõ (rằng có).
Adissamānā manujehiñātā.

Bởi cớ ấy, xin các ngài chớ nên lãnh đạm, cầu xin hộ trì nhơn loại.
Tasmā hi ne rakkhatha appamattā.


Ghi chú:

  • 1
    Lời nói.
Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Kinh Tụng Chư Tăng » Kệ Cầu Thỉnh Chư Thiên Đến Hộ Trì Thí Chủ