Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Điềm Lành Vũ Trụ

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Do nhờ đức của chư Phật.
Do nhờ đức của chư Pháp.
Do nhờ đức của chư Tăng.
Sabbabuddhānubhāvena.
Sabbadhammānubhāvena.
Sabbasaṅghānubhāvena.

Do nhờ đức của Tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo.
Buddharatanaṃ dhammaratanaṃ
Saṅgharatanaṃ tiṇṇaṃ
Ratanānaṃ ānubhāvena.

Do nhờ đức của 8 muôn 4 ngàn pháp môn.
Caturāsītisahassa Dhammakkhandhānubhāvena.

Do nhờ đức của Tam tạng.
Piṭakattayānubhāvena.

Do nhờ đức của chư Thinh văn đệ tử Phật.
Jinasāvakānubhāvena.

Tất cả các tật bịnh của người.
Sabbe te rogā.

Tất cả sự lo sợ của người.
Sabbe te bhayā.

Tất cả sự tai hại của người.
Sabbe te antarāyā.

Tất cả sự khó chịu của người.
Sabbe te upaddavā.

Tất cả điều mộng mị xấu xa của người.
Sabbe te dunnimittā.

Tất cả điều chẳng lành của người.
Cầu xin cho được tiêu diệt.
Sabbe te avamaṅgalā vinassantu.

Sự sống lâu. Sự tấn tài.
Āyuvaḍḍhako. Dhanavaḍḍhako.

Sự thạnh lợi. Sự sang cả.
Sirivaḍḍhako. Yasavaḍḍhako.

Sự mạnh khỏe. Sự sắc đẹp.
Balavaḍḍhako. Vaṇṇavaḍḍhako.

Sự an vui. Cầu xin hằng đến cho người.
Sukhavaḍḍhako. Hotu sabbadā.

Tất cả sự khổ não, tật bịnh, lo sợ hoặc điều oan kết.
Dukkharogabhayā verā.

Hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch hoặc sự khó chịu.
Sokā sattu cupaddavā.

Hoặc nhiều sự tai hại.
Anekā antarāyāpi.

Cầu xin cho được tiêu diệt, do nhờ các đức (nhứt là đức của Chư Phật).
Vinassantu ca tejasā.

Sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi.
Jayasiddhi dhanaṃ lābhaṃ.

Hoặc sự thạnh lợi phong lưu, sự an vui hoặc sức mạnh.
Sotthi bhāgyaṃ sukhaṃ balaṃ.

Sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp.
Siri āyu ca vaṇṇo ca.

Sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả.
Bhogaṃ vuḍḍhī ca yasavā.

Hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui,
(tất cả sự ấy, cầu xin hằng đến cho người).
Satavassā ca āyu ca jīvasiddhī bhavantu te.

Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Bhavatu sabbamaṅgalaṃ.

Cầu xin Chư thiên hộ trì đến người.
Rakkhantu sabbadevatā.

Do nhờ oai đức của Chư Phật.
Sabbabuddhānubhāvena.

Các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Sadā sotthī bhavantu te.

Các sự hạnh phúc hằng có đến người.
Bhavatu sabbamaṅgalaṃ.

Cầu xin Chư thiên hộ trì đến người.
Rakkhantu sabbadevatā.

Do nhờ oai đức của các Pháp.
Sabbadhammānubhāvena.

Các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Sadā sotthī bhavantu te.

Các sự hạnh phúc hằng có đến người.
Bhavatu sabbamaṅgalaṃ.

Cầu xin Chư thiên hộ trì đến người.
Rakkhantu sabbadevatā.

Do nhờ oai đức của Chư Tăng.
Sabbasaṅghānubhāvena.

Các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Sadā sotthī bhavantu te.