Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Hoan Hỷ Thí Thực Hộ Mạng

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Thân người hiện tại đây, ví như lá cây chín có màu vàng.
Tay sai của Diêm chúa, là sự chết đã đến tìm người.
Người là nguồn cội của sự vô ngã.
Lộ phí là việc lành của người cũng chẳng có.
Người chỉ có nương nhờ nơi mình.
Người mau cố gắng cho ra bậc thông minh “chẳng nên chịu tối mê nữa”.
“Khi đã làm như thế” thì được dứt khỏi trần lao “nhứt là tình dục” chẳng còn phiền não, và đến Thánh-vức, là nơi có Pháp huyền diệu.
Paṇḍupalāsova dānisi.
Yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā.
Uyyogamukhe patiṭṭhasi.
Pātheyyampi ca te na vijjati.
So karohi dīpamattano.
Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava.
Niddhantamalo anaṅgaṇo,
Dibbaṃ ariyabhūmimehisi.

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Kinh Tụng Chư Tăng » Kệ Hoan Hỷ Thí Thực Hộ Mạng