Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Các thầy khác tụng tiếp theo:

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh.
Sabbītiyo vivajjantu.

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều được dứt khỏi.
Sabbarogo vinassatu.

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người.
Mā te bhavatvantarāyo.

Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ.
Sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh.
Sabbītiyo vivajjantu.

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều được dứt khỏi.
Sabbarogo vinassatu.

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người.
Mā te bhavatvantarāyo.

Cầu xin cho người được an vui trường thọ.
Sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh.
Sabbītiyo vivajjantu.

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều được dứt khỏi.
Sabbarogo vinassatu.

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người.
Mā te bhavatvantarāyo.

Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ.
Sukhī dīghāyuko bhava.

Cả 4 pháp chúc mừng là: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhứt là bậc trì giới, và bậc trưởng lão.
Abhivādanasīlissa niccaṃ
Vuḍḍhāpacāyino cattāro
Dhammā vaḍḍhanti āyu
Vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.