Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Hoan Hỷ Về Sự Thí Thực

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ.
Āyudo balado dhīro vaṇṇado paṭibhāṇado.

Người có trí là người hay thí sự an vui, thì hằng được sự an vui.
Sukhassa dātā medhāvī sukhaṃ so adhigacchati.

“Người” tinh tấn thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí sự an vui, gọi là thí trí tuệ.
Āyuṃ datvā balaṃ vaṇṇaṃ sukhañca paṭibhāṇado.

“Người ấy” khi tái sanh trong cõi nào, đều được trường thọ và sang cả.
Dīghāyu yasavā hoti yattha yatthūpapajjati.

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Kinh Tụng Chư Tăng » Kệ Hoan Hỷ Về Sự Thí Thực