Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Hồi Hướng Quả Báo Đến Ngạ Quỉ, Nhứt Là Ngạ Quỉ Ngự Ngoài Vách Nhà

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

(Tụng trong ngày giỗ)

Các hàng Ngạ quỉ đã đến nhà quyến thuộc rồi, bèn suy tưởng là nhà của mình.
Tirokuḍḍesu tiṭṭhanti sandhisiṅghātakesu ca.

Thường đứng gần ngoài vách, nơi ngã tư hoặc ngã ba đường, gần các cửa thành, cùng các cửa nhà.
Dvārabāhāsu tiṭṭhanti āgantvāna sakaṃ gharaṃ.

Khi cơm nước cùng các món ngon ngọt vừa đủ, đã dành sẵn mà quyến thuộc không nhớ đến các Ngạ quỉ ấy, bởi tại nghiệp duyên trước.
Pahūte annapānamhi khajjabhoje upaṭṭhite na tesaṃ koci sarati sattānaṃ kammapaccayā.

Những quyến thuộc nào đã tế độ Ngạ quỉ hằng hồi hướng, bố thí vật thực ngọt ngon đến hàng quyến thuộc đã quá vãng bằng cách này:
Evaṃ dadanti ñātīnaṃ ye honti anukampakā suciṃ paṇītaṃ kālena kappiyaṃ pānabhojanaṃ.

Sự bố thí này hãy thấu đến các quyến thuộc, cầu xin quyến thuộc ấy được sự an vui.
Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo.

Ngạ quỉ ấy là quyến thuộc, đã tựu hội đến chỗ bố thí, do lòng mong mỏi việc lành.
Te ca tattha samāgantvā ñātipetā samāgatā.

Khi được thọ lãnh vật thực1Chư tăng. vừa đủ rồi, nên hoan hỷ2Ngạ quỷ. cầu xin theo lời kệ này:
Pahūte annapānamhi sakkaccaṃ anumodare.

Chúng tôi được của này nhờ nơi quyến thuộc. Cầu xin các quyến thuộc của chúng tôi được trường thọ.
Ciraṃ jīvantu no ñātī yesaṃ hetu labhāmase.

Sự cúng dường mà các quyến thuộc đã làm cho chúng tôi.
Amhākañca katāpūjā.

Các thí chủ chẳng phải không được thiện quả.
Dāyakā ca anipphalā.

Việc cày ruộng lập vườn, chẳng có trong chốn Ngạ quỉ.
Na hi tattha kasī atthi.

Việc nuôi bò chẳng có trong chốn Ngạ quỉ.
Gorakkhettha na vijjati.

Việc buôn bán là nguyên nhân phát sanh của cải, cũng chẳng có.
Vaṇijjā tādisī natthi.

Chẳng có việc bán buôn đổi chác bạc tiền.
Hiraññena kayākayaṃ.

Những người đã thác đọa làm Ngạ quỉ hằng được nuôi sống, do nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trong thế gian.
Ito dinnena yāpenti petā kālakatā tahiṅ.

Nước trên gò nỗng hằng chảy xuống thấp, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong đời này, hằng được kết quả đến Ngạ quỉ.
Uṇṇate udakaṃ vuṭṭhaṃ yathā ninnaṃ pavattati, evameva ito dinnaṃ petānaṃ upakappati.

Các con đường nước nhứt là sông và rạch, hằng làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong lúc hiện tại đây, hằng được kết quả đến Ngạ quỉ.
Yathā vārivahā pūrā paripūrenti sāgaraṃ evameva ito dinnaṃ petānaṃ upakappati.

Khi người ta tưởng thấy ơn nghĩa mà ân nhân đã làm.
Adāsi me akāsi me ñātimittā sakhā ca me.

Dành để cho người trong lúc trước, người này có bố thí vật này đến ta.
Petānaṃ dakkhiṇaṃ dajjā.

Các người ấy đều là quyến thuộc của ta, nên cho dakkhiṇādāna, đến các Ngạ quỉ ấy.
Pubbe katamanussaraṃ.

Sự uất ức thương tiếc trong sự sanh tử biệt ly, đều chẳng có lợi ích chi.
Na hi ruṇṇaṃ vā soko vā yāvaññā paridevanā.

Làm như thế chẳng có sự lợi ích đến các Ngạ quỉ.
Na taṃ petānam atthāya.

Các Ngạ quỉ chẳng được biết, chẳng được nghe.
Evaṃ tiṭṭhanti ñātayo.

Nếu dakkhiṇādāna, mà người đã được làm rồi.
Ayañca kho dakkhiṇādinnā.

Là được bố thí theo lẽ chánh đến Chư Tăng.
Saṅghamhi supatiṭṭhitā.

(Dakkhiṇādāna ấy) mới được kết quả do theo duyên cớ, tức là được sự lợi ích lâu dài đến các Ngạ quỉ.
Dīgharattaṃ hitāyassa ṭhānaso upakappati.

Quyến thuộc ấy là người đã hành đúng theo Pháp rồi3Sự bố thí đúng theo phép, thí chủ có 3 tác ý: khi tính, khi làm, khi đã làm xong đều có tâm hoan hỷ. Người thọ thí có 3 chi là: đã hết tham, sân, si hoặc cố hành để diệt tham, sân, si..
So ñātidhammo ca ayaṃ nidassito.

Sự cúng dường trọng thể và hồi hướng đến các Ngạ quỉ, người cũng đã làm rồi.
Petāna pūjā ca katā uḷārā.

Sức lực các thầy tỳ khưu, người cũng đã bố thí rồi.
Balañca bhikkhūnamanuppadinnaṃ.

Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít.
Tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappakanti.


Ghi chú:

  • 1
    Chư tăng.
  • 2
    Ngạ quỷ.
  • 3
    Sự bố thí đúng theo phép, thí chủ có 3 tác ý: khi tính, khi làm, khi đã làm xong đều có tâm hoan hỷ. Người thọ thí có 3 chi là: đã hết tham, sân, si hoặc cố hành để diệt tham, sân, si.
Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Kinh Tụng Chư Tăng » Kệ Hồi Hướng Quả Báo Đến Ngạ Quỉ, Nhứt Là Ngạ Quỉ Ngự Ngoài Vách Nhà