Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Thời Bố Thí

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Những ngườitrí tuệ là người biết quý trọng lời nói của bậc đã dứt lòng bỏn xẻn và hằng tùy theo thời bố thí1Bố thí đến thầy tỳ khưu ở xa đến, đi đường xa, thầy mang bịnh, (cho vật thực) người nuôi bịnh, thí thuốc gọi là: kāladānappadīpikā (tùy thời bố thí)..
Kālena dadanti sappaññā vadaññū vītamaccharā.

Sự bố thí mà người đã làm đến các bậc Thánh nhơn, là bậc có thân tâm chơn chánh, không xao động vì 8 pháp thế gian.
Kālena dinnaṃ ariyesu ujubhūtesu tādisu.

Dakkhiṇādāna (của những bậc ấy) là sự bố thí được kết quả quý trọng do nhờ đức tin.
Vippassannamanā tassa vipulā hoti dakkhiṇā.

Những kẻ chỉ hoan hỷ theo, hoặc chỉ giúp sức người trong việc bố thí.
Ye tattha anumodanti veyyāvaccaṃ karonti vā.

Chẳng phải dakkhiṇādāna (của các kẻ ấy) là bố thí hèn hạ, vì chỉ có hoan hỷ, hoặc chỉ giúp người thí chủ.
Na tena dakkhiṇā ūnā.

Những kẻ chỉ hoan hỷ, hoặc chỉ giúp giùm trong việc bố thí, cũng được hạnh phúc chắc thật.
Tepi puññassa bhāgino.

Cho nên, sự bố thí mà người đã làm rồi, là sự bố thí rất có hiệu quả. Những người không lòng giải đãi, nên bố thí đến những kẻ ấy2Kẻ ấy là: kẻ mà mình bố thí đến được nhiều phước báu..
Tasmā dade appaṭivānacitto yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.

Bởi các điều hạnh phúc là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai.
Puññāni paralokasmiṃ patiṭṭhā honti pāṇinaṃ.


Ghi chú:

  • 1
    Bố thí đến thầy tỳ khưu ở xa đến, đi đường xa, thầy mang bịnh, (cho vật thực) người nuôi bịnh, thí thuốc gọi là: kāladānappadīpikā (tùy thời bố thí).
  • 2
    Kẻ ấy là: kẻ mà mình bố thí đến được nhiều phước báu.