Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Tụng Để Hồi Hướng Quả Bố Thí Đến Chư Thiên

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Những bậc trí tuệ được ở trong nước nào.
Yasmiṃ padese kappeti vāsaṃ paṇḍitajātiyo.

Thường thỉnh các bậc trì giới cao thượng là bậc thu thúc, đến thọ thực trong nước.
Sīlavantettha bhojetvā saññate brahmacārino.

Chư thiên đã hội tại chỗ cúng dường, thì bậc trí tuệ nên hồi hướng quả dakkhiṇādāna đến Chư thiên ấy.
Yā tattha devatā āsuṃ tāsaṃ dakkhiṇamādise.

Chư thiên mà bậc trí tuệ đã cúng dường, đã tiếp rước do quả (dakkhiṇādāna) hằng cúng dường, hằng tiếp rước bậc trí tuệ.
Tā pūjitā pūjayanti mānitā mānayantinaṃ.

Bởi bậc trí tuệ hồi hướng quả dakkhiṇādāna đến Chư thiên, thì Chư thiên hộ trì lại bậc trí tuệ, cũng như cha mẹ tiếp dẫn con đẻ vậy.
Tato naṃ anukampanti mātā puttaṃva orasaṃ.

Thiện tín được Chư thiên hộ trì rồi, thì hằng thấy rõ các nghiệp lành.
Devānukampito poso sadā bhadrāni passati.

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Kinh Tụng Chư Tăng » Kệ Tụng Để Hồi Hướng Quả Bố Thí Đến Chư Thiên