Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Kệ Tụng Về Sự Thí Tịnh Xá

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

KINH TỤNG 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

‘Thất của chư tăng’ công dụng để ngăn ngừa lạnh ướt, nóng nực, thú dữ, rắn nhỏ, rắn lớn, các côn trùng, các thứ muỗi và mưa.
Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti tato vāḷamigāni ca siriṃsape ca makase sisire cāpi vuṭṭhiyo.

Gió và nắng quá gắt đã phát rồi hằng dội lại, bởi nhờ nơi thất.
Tato vātātapo ghoro sañjāto paṭihaññati.

‘Cách thí thất’ mà người đã dâng cúng đến chư tăng, cho các ngài nương náu, an tâm, cho đặng thiêu hủy điều ác, và tu pháp minh sát mà Chư Phật là các đấng Giáo chủ, đã có lời ngợi khen, là việc bố thí cao thượng.
Leṇatthañca sukhatthañca jhāyituṃ ca vipassituṃ vihāradānaṃ sanghassa aggaṃ buddhehi vaṇṇitaṃ.

Cớ ấy, chư thiện tín là người trí thức, khi được thấy rõ sự lợi ích cho mình.
Tasmā hi paṇḍito poso sampassaṃ atthamattano.

Cần lập chùa, cất thất là nơi tiêu dao an lạc, rồi nên thỉnh các bậc trí tuệ đến ngụ nơi ấy.
Vihāra kāraye ramme vāsayettha bahussute.

Nên tín ngưỡng các bậc đã có thân tâm chơn chánh, và dâng cúng thêm vật thực, nước, y phục và thất cho các ngài.
Tesaṃ annañca pānañca vatthasenāsanāni ca dadeyya ujubhūtesu vipasannena cetasā.

Người tín thí khi đã thấy và thông rõ Phật giáo, sẽ được dứt khỏi lậu phiền não và đến Niết-bàn.
Yaṃ so dhammamidhaññāya parinibbātyanāsavo.

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Kinh Tụng Chư Tăng » Kệ Tụng Về Sự Thí Tịnh Xá