Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Giải Về Phép Thần Thông

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

PHÉP CHÁNH ĐỊNH

SƯU TẬP PHÁP
 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Giải về phép thần thông (abhiññānākathā)

Tiếp theo đây xin giải tóm tắt về thần thông1Xem thêm trong quyển “Bát thánh đạo”. là quả báo thứ 3 của phép thiền định, để dục lòng hành giả cho càng thêm thỏa thích, vừa lòng vì được biết đều phước báu khác thường đáng mong mỏi.

Phép thần thông này có chỗ giải cả phàm và Thánh, tất cả 6 phép. Nhưng nơi đây chỉ giảng có 5 thần thông, vì lẽ về phần phàm. Thần thông thánh vức thuộc về phép minh sát (vipassanā)2Xem trong “Thanh Tịnh Kinh giải”..

Năm thần thông trong cõi phàm:

1) trí tuệ biết biến hóa đầy đủ (iddhividhaññāṇa);

2) trí tuệ có thể nghe biết được các thứ tiếng người và trời do nhĩ thông (dibbasotadhātuññāṇa);

3) trí tuệ có thể phân biện biết được tâm của người khác do tha tâm thông (cetopariyaññāṇa);

4) trí tuệ có thể biết được các tiền kiếp (pubbenivāsānussatiññāṇa);

5) trí tuệ có thể biết được sự sanh tử luân hồi của chúng sanh (sattānaṃcūtupapātaññāṇa); (lục thông có giải rộng trong Thanh Tịnh Kinh).

‒ Dứt phép thiền định (tóm tắt) ‒