Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Pháp Cú Trích Lục

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

PHÉP CHÁNH ĐỊNH

SƯU TẬP PHÁP
 

Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Trong lúc nào, cũng chẳng nên thân thiết với hạng chúng sanh cùng vật thương yêu, chẳng nên gần gũi với hạng chúng sanh cùng vật không thương yêu. Vì sự không thấy chúng sanh và vật thương yêu, thấy chúng sanh và vật không thương yêu là điều nhơ nhớp xấu xa. Nếu sự thương yêu và không thương yêu chẳng có đến người nào thì các phiền não kết buộc lẫn nhau cũng chẳng có đến người ấy.

Mā piyehi samā gañchi
Apiyehi kudācanam piyānaṃ
Adassanaṃ dukkhaṃ
Tasmā piyaṃ na kayirātha piyāpāyo
Hi pāpako ganthā
Tesaṃ na vijjanti
Yesaṃ Naṭṭhi piyāpiyam.

Thương yêu sanh ra ưa, thương yêu sanh ra sợ, nếu người dứt khỏi điều thương yêu thì tiếc và sợ cũng chẳng do đâu mà sanh được.

Piyāto jāyate soko piyāto jāyate bhayaṃ piyāto vippamuttassa naṭṭhi soko kuto bhayaṃ

Ưa thích sanh ra tiếc, ưa thích sanh ra sợ, nếu người dứt khỏi điều ưa thích thì tiếc và sợ cũng chẳng do đâu mà sanh được.

Tatiyā jāyati soko rotiyā jāyate bhayaṃ, vippamuttassa naṭṭhi soko kuto bhayaṃ

‒ Dứt sưu tập pháp

‒ Dức tác phẩm Pháp chánh định và sưu tập pháp (PL. 2505 – DL. 1961) ‒