Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Sự Phó Thác Tính Mạng Cho Thầy

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
—–

PHÉP CHÁNH ĐỊNH

SƯU TẬP PHÁP

 
Soạn giả
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
(VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)

Khi muốn phó thác tính mạng cho thiền sư là bậc thiện trí thức, có đủ đức tin như đã nói trên, cần phải thủ lễ theo phép và bạch rằng:

Bạch Đại đức, tôi xin phó thác tính mạng này đến ngài (imāhaṃ bhante attabhāvaṃ tumhākaṃ pariccajāmi). Trong sự phó thác tính mạng ấy có quả báo thế nào? Làm cho mình dứt lòng cống cao ngã mạn, không tự do làm theo ý riêng của mình, cho ông thầy được trọn quyền dạy bảo và hết lòng độ mình. Nếu mình không phó thác tính mạng thì có sự hại thế nào? Mình chưa đáng cho ông thầy dạy bảo như thế, thì khó cho mình hành theo chánh pháp được và ông thầy cũng chẳng hết lòng tế độ cho, không đem lý đạo cao thâm chỉ dạy, làm cho mình không nơi nương dựa tu hành, không tinh tấn, lâu ngày ắt phải thối chí ngã lòng. Nhân đó, Hành giả phải phó thác tính mạng cho Thầy.

Sáu ý chí

Những người tu thiền định phải có thêm sáu pháp thỏa mãn như sau này: 

1) phải có ý chí trong sự không xan tham, thấy tội trong xan tham (alobhajjhāsaya); 

2) phải có ý chí trong sự không sân hận, thấy tội trong giận hờn (adosajjhāsaya); 

3) phải có ý chí trong sự không si mê, thấy tội trong lầm lạc (amohajjhāsaya); 

4) phải có ý chí trong sự xuất gia, thấy tội trong tại gia (nekkhammajjhāsaya); 

5) phải có ý chí trong nơi thanh vắng, thấy tội trong sự hội họp (pavivekajjhāsaya); 

6) phải có ý chí trong giải thoát, thấy tội trong luân hồi (nissaraṇajjhāsaya).

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Trưởng Lão Hộ Tông » Phép Chánh Định » Sự Phó Thác Tính Mạng Cho Thầy