Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Thắng Pháp Tập Yếu Luận

HẬU SỚ GIẢI THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN TÓM TẮT
PARAMATTHAJOTIKA MAHĀ ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA ṬĪKĀ

CHƯƠNG 4
(quyển 2)

VITHĪMUTTASAṄGAHA

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Thắng Pháp Tập Yếu Luận Pāli và lời dịch
(nhóm 4 nghiệp)
Kammacatukka

Nhân dịp lễ quý kỵ của Ngài cố trưởng lão Bữu Hạnh, bậc có công gầy dựng, phát triển Phật Giáo Nguyên Thủy lúc còn chưa được mọi người biết đến nói chung và với hàng Chư Tăng Phật Tử tại tịnh thất Mít Nài nói riêng, tôi xin dâng tặng đến quí vị dịch phẩm Thắng Pháp Tập Yếu Luận Hậu Sớ Giải của Ngài Giáo Thọ Sư Saddhamma Jotika.

Với phước báu phát sinh từ việc làm này, xin hồi hướng đến cố trưởng lão Bữu Hạnh cầu mong Ngài được thọ nhận để hằng được sự an vui, tấn hóa lâu dài.

Tỳ kkưu Khải Minh

Lời Tựa

Luân lưu trong khắp hệ sinh thái là vô vàng các pháp vận hành tự nhiên. Chúng không ngừng thay đổi chuyển biến liên tục tạo ra những khối hành sai biệt. Càng ngày chúng càng tinh tế rồi độc lập tự chỉnh sữa mình trở nên hoàn hão theo tự tính. Để rồi ngày nay trên thế gian này hình thành một xã hội đa dạng. Tự thể bảo tồn tự thể. Chính vì thế mà mất đi cái nhìn thực tính. Xã hội còn lại là những con người thừa tự sự tích lũy của các sở hành sai biệt đó. Hạnh phúc và đau khổ cũng được phân biệt rõ ràng do thói thường huân tập.

Là những phần tử trong khối vận hành vô nghĩa này, chúng ta chấp nhận sự hạnh phúc và đau khổ như thế nào để tìm thấy được ý nghĩa của hạnh phúc mà chắc thật an lạc, khổ đau nhưng tự tại.

Quyển sách nhỏ này, được Ngài Saddhamma Jotika biên soạn bắt nguồn từ những trăn trở, thương mình thương người dựa trên nền tảng lời dạy cách đây 2596 năm của đấng đại bi, khi Ngài đã liễu tri Tứ Diệu Đế dưới cội bồ đề.

Ngài Saddhamma Jotika đã làm sáng tỏ con đường, vạch ra một lối sống lành mạnh mà không xa rời nguồn cội. Quyển sách này đây xin dâng tặng đến quí vị để nghiên cứu rồi tự chọn cho mình một phương pháp sống để tồn tại lành mạnh đúng nghĩa.

Với chủ tâm không làm lệch đi ý nghĩa bổn chánh biên soạn của ngài giáo thọ sư Saddhamma Jotika nên phần dịch thuật của tôi có phần cô động. Mong quí vị đọc giả cảm thông.

Do phước báu biên dịch này xin hồi hướng đến các bậc thầy tổ hữu ân đã quá vãng:

Thầy tế độ Nhiêu Nhan (Phạm Kim Brahamsuvaṇṇo).

Ngài cố trưởng lão Hộ Tông.

Ngài cố trưởng lão Tịnh Sự.

Ngài cố trưởng lão Giới Nghiêm.

Ngài cố trưởng lão Bửu Hạnh.

Ngài cố trưởng lão Giới Hương .

Ngài cố trưởng lão Pháp Minh…

Cùng thân bằng quyến thuộc trong các đời quá khứ cho đến đời nay. Nhất là cha là Huỳnh Văn , mẹ là Nguyễn Kim Thị Huệ. Cầu xin cho tất cả đều được thọ lãnh quả phước để hàng được sự tấn hóa, an vui lâu dài.

Cũng với thiện sự nhỏ nhoi này xin cho tôi được viên mãn hạnh nguyện giải thoát trong ngày vị lai.

Tỳ khưu Khải Minh

16 Loại Nghiệp phân thành 4 nhóm

Bốn Nghiệp theo phận sự (Kammacatukka)

Bốn Nghiệp cho quả theo tuần tự (Pākadānapariyayacatukka)

Bốn Nghiệp cho quả theo thời gian

Bốn Nghiệp cho quả theo lãnh vực (Pātthānacatukka)

Bốn nghiệp theo thời gian (Pākakālacatukka)

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Tỳ Khưu Khải Minh » Thắng Pháp Tập Yếu Luận