Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Các chú giải, phụ chú giải, và phụ phụ chú giải

Sau đó chúng ta có các chú giải. Những quyển Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) này không dễ hiểu rõ. Do đó chúng ta cần một ai đó có thể giải thích và hỏi những điều được dạy trong những quyển này. Đó là lý do chúng ta cần các Chú Giải. Có những Chú Giải được viết bởi Ngài Buddhaghosa (Phật Âm). Hoà thượng Buddhaghosa (Phật Âm) là một nhà Chú Giải rất nổi tiếng và đáng được tôn vinh sống vào thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên. Những gì Ngài viết không phải là của cá nhân Ngài. Ngài giống như một biên tập viên. Ngài đã biên soạn lại những giáo lý được trùng tuyên và được dạy trước thời Ngài, và Ngài đã biên soạn những giáo lý đó trong một quyển sách. Những gì Ngài viết hay trong Chú Giải của Ngài thậm chí có thể quay ngược trở lại thời Đức Phật còn tại thế, bởi vì những luận giải này được lưu truyền từ nhiều thế hệ từ thầy sang trò. Một số luận giải trong các Chú Giải của Ngài có thể do chính Đức Phật đưa ra. Do đó chúng tôi rất xem trọng các Chú Giải của Ngài. Ngài Buddhaghosa đã viết các Chú Giải này. Chúng là:

Đó là ba quyển Chú Giải của bảy quyển Abhidhamma (Vi Diệu Pháp).

Thậm chí đôi khi chúng ta cảm thấy rất khó hiểu các Chú Giải. Chúng ta cần những quyển sách khác để giải thích những Chú Giải này. Do đó chúng ta có Phụ Chú Giải, hay còn được gọi là Mūlaṭikā. Ngài Ānada Thera biên soạn các Phụ Chú Giải. Chúng ta không biết chính xác niên đại của các Phụ Chú Giải. Do đó tất cả các niên đại đều được xấp xỉ gần đúng, chẳng hạn như vào khoảng thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên hay thế kỷ thứ 11 sau Công Nguyên. Các Phụ Phụ Chú Giải được Ngài Dhammapāla Thera biên soạn còn được gọi là Anuṭīkā. Chúng tôi không biết chính xác Ngài sống vào thời điểm nào, nhưng chắc chắn Ngài sống sau thời của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm). Sau đó, một vị sư khác tên là Buddhadatta Thera biên soạn các luận thuyết về Abhidhamma (Vi Diệu Pháp). Ngài là người sống cùng thời với Ngài Buddhaghosa Thera (Phật Âm). Ngài biên soạn các điểm cô đọng cốt yếu của Abhidhamma (Vi Diệu Pháp). Sau đó có các luận thuyết khác được biên soạn bởi nhiều nhà sư khác.Trong số đó quyển Abhidhammatthasaṅgaha (Vô Tỷ Pháp Tập Yếu) là tốt nhất hay phổ biến nhất. Chúng ta sẽ sử dụng quyển Abhidhammatthasaṅgaha này cho khoá học của mình.

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Tỳ Khưu U Sīlānanda » Thắng Pháp Tập Yếu Luận – Tập 1 » Các chú giải, phụ chú giải, và phụ phụ chú giải