Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Một Số Tài Liệu Tham Khảo

Nếu bạn muốn đọc hay muốn tìm hiểu các lần kết tập Phật Ngôn và lịch sử Phật Giáo hay Buddhist Saṃgha, thì nên đọc quyển Inception of Discipline and Vinaya Nidāna. Thực ra đây là bản dịch của “Introductory Section” của Chú Giải Tạng Luật (Vinaya Piṭaka). Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), vào phần đầu của Chú Giải Tạng Luật (Vinaya), đã mô tả lịch sử của Phật Giáo cho tới khi Phật Giáo được du nhập vào Tích Lan (Sri Lanka). Vì vậy các lần kết tập Phật Ngôn lần thứ nhất, lần thứ nhì, và lần thứ ba được đề cập ở đó và cách Vua Asoka (A Dục) gửi con traicon gái mình đến Tích Lan để truyền bá Phật Pháp ở đó. Bạn sẽ thấy được những văn bản gần như nguyên thuỷ hay lịch sử Phật Giáo theo truyền thống Nguyên Thuỷ (Theravāda) ở một mức độ nào đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu về các bộ Nikāyas Piṭakas và cả về những lần kết tập Phật Ngôn này thì đây là quyển sách bạn nên đọc. Quyển sách có tên là Inception of Discipline and Vinaya Nidāna. Vinaya Nidāna là tiếng Pāḷi. Bản dịch được biên soạn trước và sau đó là văn bản Pāḷi. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lịch sử Phật Giáo theo góc nhìn của Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Theravāda) ở mức độ nào đó thì dây là quyển sách nên đọc. Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc buổi học hôm nay.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!