Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Sự Nhận Biết

Cái gi là sự nhận biết ở đây? Sự nhận biết ở đây chỉ là sự nhận thức — chứ không phải nhận biết cái nào là đúng, cái nào là tốt, cái nào là xấu, không phải là sự nhận biết như thế. Ở đây sự nhận biết đơn giản chỉ là sự nhận thức, sự nhận thức thuần tuý, thậm chí không phải là sự hướng tâm thuần tuý mà chúng ta dùng trong những chỉ dẫn về sự hành thiền. Nó chỉ là sự nhận thức đơn thuần về đối tượng. Chính sự nhận thức này được gọi là tâm (Citta).

Bởi vì tâm (Citta) được định nghĩa là sự nhận thức đối tượng, nên tâm (Citta) không thể sanh khởi mà không có đối tượng. Bất cứ khi nào có tâm (Citta) thì phải có đối tượng của tâm. Đôi khi tâm (Citta) có thể là đối tượng rõ ràng nhưng đôi khi cũng có thể là đối tượng mờ nhạt. Lúc nào cũng phải có đối tượng để tâm (Citta) sanh khởi. Tâm (Citta) phụ thuộc vào đối tượng để sanh khởi.