Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Định nghĩa của từ ‘Vô Nhân’ (Ahetuka)

Hôm nay chúng ta sẽ học về các loại tâm vô nhân (Ahetuka Cittas). Có 18 tâm vô nhân (Ahetuka Cittas). Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về từ ‘Vô nhân’ ‘Ahetuka’. Bạn đã biết từ ‘Hetu’, nó có nghĩa là nhân. Có 6 loại nhân — 3 nhân bất thiện và 3 nhân tốt. Ở đây tôi không gọi là “nhân thiện” mà gọi là “nhân tốt” đó là bởi vì chúng là thiện, là quả, và là duy tác. Chúng thuộc về các tâm sở (Cetasikas) tịnh hảo. Như vậy có 6 nhân: 3 nhân xấu (hay ác) và 3 nhân tốt. Theo như trong sách thì họ gọi là “các nhân tươi sáng” (xem CMA, I, Guide to §8, trang 40).

Những tâm này sanh lên mà không có bất kỳ nhân nào trong 6 nhân này. Chúng không đi kèm với nhân nào cả. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là các tâm vô nhân. Vô nhân nghĩa là không có nhân nào đi kèm theo. Bởi vì chúng là quả của các nghiệp (Kamma) quá khứ, chúng là quả của các nhân trong quá khứ. Nhưng khi chúng sanh khởi, không có nhân nào đi kèm theo cả. Bởi thế, chúng được gọi là vô nhân (Ahetuka).

Đôi khi từ ‘Hetu‘ được dịch là ‘nguyên nhân’. Nhưng ở đây nếu ta dịch là “tâm không có nguyên nhân” thì không đúng. Phải nói đúng là tâm vô nhân, chứ không phải là tâm không có nguyên nhân (làm sanh khởi). Vô nhân nghĩa là không có nhân nào đi kèm theo những loại tâm này.

 

 

Trang chủ » Sưu Tập Pháp » Tỳ Khưu U Sīlānanda » Thắng Pháp Tập Yếu Luận – Tập 1 » Định nghĩa của từ ‘Vô Nhân’ (Ahetuka)