Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Đầu

Hôm nay chúng ta bắt đầu học về Vi Diệu Pháp (Thắng PhápAbhidhamma). Kể từ khi tôi đến đây, tôi bắt đầu dạy Vi Diệu Pháp. Tôi đã dạy ba hay bốn khoá học và sau đó tôi không dạy nữa. Nên tôi nghĩ rằng đây là lúc tôi sẽ dạy lại. Do đó chúng ta mới có lớp học này.

Hai Trường Phái Phật Học

Bài giảng hôm nay chỉ là phần giới thiệu. Tôi gọi phần này là “làm quen” nghĩa là làm quen với Vi Diệu Pháp – Vi Diệu Pháp là gì, Cái gì được tìm thấy trong Vi Diệu Pháp. Trước khi chúng ta hiểu Vi Diệu Pháp là gì, chúng ta nên tìm hiểu hai trường phái Phật học phổ biến ngày nay trên thế giới. Trường phái thứ nhất được gọi là Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Theravāda Buddhism) hay Phật Giáo Nam Truyền. Trường phái thứ hai được gọi là Phật Giáo Đại Thừa (Mahāyāna Buddhism) hay Phật Giáo Bắc Truyền. Thật ra chỉ có một Phật Giáo nguyên thuỷ, nhưng sau này lại có sự thêm vào ý kiến của các vị. Các trường phái Phật Giáo khác nhau đã ra đời kể từ đó. Ngày nay có hai trường phái Phật Giáo chính.

Phật Giáo Nguyên Thuỷ được xem là gần nhất với những lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật. Là người học Phật, tôi tin rằng những lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật được kết tập trong kinh điển của Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Phật Giáo Nguyên Thuỷ được truyền thừa sang phía nam của Châu Á, hay các nước phía nam. Cho nên Phật Giáo Nguyên Thuỷ còn được gọi là Phật Giáo Nam Truyền (điều này có thể không chính xác 100%). Phật Giáo Nguyên Thuỷ được truyền thừa qua các nước như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam.

Phật Giáo Đại Thừa là một nhánh Phật Giáo Phát Triển sau này. Phái Phật Giáo này khác với Phật Giáo Nguyên Thuỷ ở nhiều mặt. Phật Giáo Đại Thừa được truyền thừa sang các nước phương bắc. Bắc ở đây nghĩa là miền Trung Ấn Độ. Phái Phật Giáo này được truyền thừa sang các nước như Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, và Nhật Bản. Vì những nước này là những nước phương bắc nên đôi khi phái Phật Giáo này còn được gọi là Phật Giáo Bắc Truyền.

Hai truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ và Đại Thừa đều có Vi Diệu Pháp. Tạng Vi Diệu Pháp mà chúng ta đang học là theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Tôi thuộc về Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Tôi là một nhà sư của Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Nên tôi chỉ biết tạng Vi Diệu Pháp theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ, chứ tôi không biết theo các truyền thống Phật Giáo khác. Cho nên Vi Diệu Pháp chúng ta sắp học đây theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ.