Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Tầm quan trọng của Abhidhamma

Bây giờ chúng ta hãy nói về tầm quan trọng của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Kiến thức của Abhidhamma có quan trọng không? Nếu bạn hỏi tôi, tôi nói “Có”. Theo ý kiến của tôi thì Abhidhamma chẳng những cần thiết mà còn rất quan trọng cho việc hiểu biết đúng đắng và thấu đáo lời dạy của Đức Phật. Xin đừng nản lòng khi tôi nói điều này. Bạn sẽ không thể hiểu tạng Kinh (Suttas) một cách chính xác nếu không hiểu những lời dạy trong Abhidhamma. Nhiều lời dạy trong tạng Kinh (Suttas) phải được hiểu dựa trên nền tảng của Abhidhamma. Abhidhamma đóng vai trò như kim chỉ nam để hiểu những lời dạy trong tạng Kinh (Suttas).

Trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada) Đức Phật dạy “Không làm các điều ác hay không làm các điều xấu, hãy làm điều tốt.Nếu chúng ta muốn tránh điều ác thì chúng ta cần phải biết thế nào là điều ác, thế nào là bất thiện. Đôi khi chúng ta nghĩ một điều gì đó là thiện, nhưng nó thực chất là bất thiện. Hay đôi khi chúng ta nghĩ một điều gì đó là bất thiện, nhưng thực chất nó là thiện. Chúng ta cần phải hiểu thế nào là bất thiện, thế nào là thiện. Abhidhamma sẽ giúp chúng ta hiểu rõ những điều nào là thiện, những điều nào là bất thiện. Abhidhamma chỉ ta thấy rõ những gì phối hợp với tham sân si thì đều là xấu và bất thiện. Những gì phối hợp với vô tham, vô sân (nghĩa là có từ tâm), vô si hay trí tuệ hay sự hiểu biết sáng suốt thì đều là thiện. Nếu bạn không biết Abhidhamma thì bạn có thể không biết đâu là chánh đâu là tà.

Trong một số bài Kinh (Suttas) Đức Phật dạy “Vị tỳ khưu hãy tu tập con đường Bát Chánh.” Đạo Tâm là một loại tâm thức khởi sanh vào lúc giác ngộ. Theo Abhidhamma Đạo Tâm chỉ khởi sanh một lần và không bao giờ lặp lại. Trong bài Kinh (Sutta) đó Đức Phật dạy “Vị tỳ khưu hãy tu tập Bát Chánh Đạo”. Nhưng theo Abhidhamma thì Đạo Tâm chỉ khởi sanh một lần. Chúng ta cần hiểu nghĩa của bài Kinh đó là vị tỳ khưu cần phải hành thiền để đạt được các trạng thái giác ngộ cao hơn, để đắc các đạo quả cao hơn. Nếu chúng ta không hiểu rõ điều này thì chúng ta sẽ không thể hiểu bài kinh đó một cách chính xác. Có rất nhiều đoạn như vậy trong tạng Kinh (Suttas). Nếu không có sự hiểu biết về Abhidhamma thì chúng ta sẽ luôn hiểu lầm hay không thể hiểu một cách đầy đủ và trọn vẹn. Vì vậy, theo tôi Abhidhamma rất cần thiết cho sự hiểu biết đúng đắng và thấu đáo những lời dạy của Đức Phật trong Kinh tạng (Suttas).