Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Tạng Kinh

Suttapiṭaka

DN. Kinh Trường Bộ
DN. Dīgha Nikāya

MN. Kinh Trung Bộ
MN. Majjhimanikāya

SN. Kinh Tương Ưng
SN. Saṃyuttanikāya

AN. Kinh Tăng Chi
AN. Aṅguttaranikāya

KN. Kinh Tiểu Bộ
KN. Khuddakanikāya