Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

AN 10.138 Pháp

Tăng Chi Bộ 10.138
Aṅguttara Nikāya 10.138

14. Phẩm Thiện Lương
14. Sādhuvagga

Pháp
Dhammasutta

“1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về Pháp và Phi Pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói …
“Dhammañca vo, bhikkhave, desessāmi adhammañca. Taṁ suṇātha …pe…

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Pháp?
katamo ca, bhikkhave, adhammo?

Tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát.
Micchādiṭṭhi …pe… micchāvimutti—

Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là phi Pháp.
ayaṁ vuccati, bhikkhave, adhammo.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Pháp?
Katamo ca, bhikkhave, dhammo?

Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát.
Sammādiṭṭhi …pe… sammāvimutti—

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Pháp.”
ayaṁ vuccati, bhikkhave, dhammo”ti.

Pañcamaṁ.