Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

AN 3.18. Thiên Giới

Tăng Chi Bộ 3.18
Aṅguttara Nikāya 3.18

2. Phẩm Người Đánh Xe
2. Rathakāravagga

Thiên Giới
Devalokasutta

“Nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các thầy như sau:
“Sace vo, bhikkhave, aññatitthiyā paribbājakā evaṁ puccheyyuṁ:

‘Chư Hiền, có phải Sa-môn Gotama sống Phạm hạnh để được sanh lên cõi Trời?’
‘devalokūpapattiyā, āvuso, samaṇe gotame brahmacariyaṁ vussathā’ti?

Này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy, các Ngươi có bực phiền, tủi nhục, chán ngấy hay không?”
Nanu tumhe, bhikkhave, evaṁ puṭṭhā aṭṭīyeyyātha harāyeyyātha jiguccheyyāthā”ti?

“Thưa có, bạch Thế Tôn.”
“Evaṁ, bhante”.

“Như vậy, này các Tỷ Kheo, các Ngươi bực phiền, tủi nhục, chán ngấy đối với thiên thọ mạng; các Ngươibực phiền , tủi nhục, chán ngấy đối với thiên sắc, thiên lạc, thiên danh vọng, thiên thù thắng.
“Iti kira tumhe, bhikkhave, dibbena āyunā aṭṭīyatha harāyatha jigucchatha, dibbena vaṇṇena dibbena sukhena dibbena yasena dibbenādhipateyyena aṭṭīyatha harāyatha jigucchatha;

còn nói gì, này các Tỷ Kheo, đối vói thân làm ác, các Ngươi bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như thế nào, đối với miệng nói ác…. đối với ý nghĩ ác, các Ngươi cảm thấy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như thế nào.”
pageva kho pana, bhikkhave, tumhehi kāyaduccaritena aṭṭīyitabbaṁ harāyitabbaṁ jigucchitabbaṁ, vacīduccaritena … manoduccaritena aṭṭīyitabbaṁ harāyitabbaṁ jigucchitabban”ti.

Aṭṭhamaṁ.